Procedury przyjęć dzieci na terapię w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku

Zasady ogólne (odnoszące się do wszystkich typów terapii: psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej).

1. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z zeszłorocznych list rezerwowych oraz te, które nie mają możliwości korzystania z terapii w szkole/ przedszkolu.
2. Drugim kryterium jest kolejność składanych zgłoszeń na dany rok szkolny.
3. Kolejny warunek: każde dziecko kwalifikowane jest w danym roku szkolnym na jeden rodzaj terapii ( w przypadku pozostawania wolnych miejsc możliwe jest równoczesne kwalifikowanie na dwie formy wsparcia).
4. Nabór na dany rok szkolny dotyczy dzieci zapisanych do dnia 1 września danego roku.
5. Rodzice dzieci, które w opinii terapeuty i zgodnie z planem terapii, będą kontynuować zajęcia zgłaszają ten fakt w Sekretariacie Poradni i składają nowy wniosek na kolejny rok szkolny.
6. Dzieci, które nie zostaną przyjęte na zajęcia terapeutyczne od 01 września danego roku szkolnego będą zapisywane na listy rezerwowe i sukcesywnie, w miarę możliwości przyjmowane w trakcie roku szkolnego.
7. Liczba miejsc na zajęcia terapeutyczne jest uzależniona od możliwości kadrowych i organizacyjnych Poradni.
8. Okres trwania terapii planuje się na okres od 6 miesięcy do 2 lat (decyduje terapeuta).
9. Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, które zostały zakwalifikowane na terapię kontaktują się z sekretariatem poradni w ostatnim tygodniu sierpnia, w celu ustalenia terminarza zajęć.
10. Rodzice dzieci w wieku szkolnym, które zostały zakwalifikowane na terapię kontaktują się z sekretariatem poradni, w ciągu pierwszych 2 tygodni września, w celu ustalenia terminarza zajęć (po przeanalizowaniu planu zajęć szkolnych dziecka).
11. Zajęcia terapeutyczne organizowane w Poradni nie powinny koligować z zajęciami szkolnymi dzieci.
12. Brak potwierdzenia przez rodzica dziecka zakwalifikowanego do terapii skutkuje skreśleniem z listy i kwalifikowaniem kolejnego dziecka z listy rezerwowej.
13. Terapia w zakresie eliminowania specyficznych trudności w uczeniu się prowadzona jest dla dzieci do ukończenia szkoły podstawowej.
14. Rodzice dzieci uczęszczających na terapię pozostają w trakcie jej trwania na terenie Poradni.
15. Znacząca absencja dziecka na zajęciach terapeutycznych, ograniczająca jej skuteczność, skutkuje skreśleniem z listy uczestników terapii.


Zasady szczegółowe odnoszące się do określonych terapii.

Konsultacje psychologiczne z elementami psychoterapii:
- procedur kwalifikowania nie określają żadne zasady formalne, a rozpoznanie potrzeby przez psychologa.

Terapia metodą Integracji Sensorycznej:

1.      Na terapię mogą być zakwalifikowane wyłącznie dzieci posiadające specjalistyczną diagnozę rozpoznającą zaburzenia integracji sensorycznej. Diagnoza może być przeprowadzona w tutejszej Poradni lub rodzić dostarcza wyniki badań wykonanych w innej placówce.
2.      Zakwalifikowanie dziecka na terapię może wymagać wykonania konsultacji medycznych (np. neurologiczna ocena napięcia mięśniowego, stwierdzenie braku przeciwwskazań do określonych typów stymulacji, itp.) lub innych specjalistycznych.
3.      Optymalny rozwojowo wiek do przeprowadzenia tego typu terapii to 5 – 7 lat. Ponadto sprzęt, jakim dysponuje Poradnia jest dostosowany swoimi parametrami do dzieci młodszych.
4.      Pierwszeństwo przyjęcia w danym roku szkolnym mają dzieci kontynuujące terapię.
5.      Czas trwania terapii zależny jest od indywidualnych potrzeb dziecka i każdorazowo zostaje określony przez terapeutę.
6.      Każdy wniosek rodzica rozpatrywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania i sytuacji danego dziecka.

  Terapia logopedyczna:      

  1. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci nie objęte pomocą logopedyczną w innych placówkach oraz dzieci wymagające natychmiastowej pomocy ze względu na złożone zaburzenia rozwoju mowy.
  2. Maksymalny czas uczestniczenia w terapii logopedycznej wynosi 2 lata (3 lata w uzasadnionych przypadkach).
  3. Rodzic zobowiązany jest do regularnego udziału w zajęciach według wcześniej ustalonych terminów oraz usprawiedliwienia nieobecności dziecka.
  4. W sytuacji, gdy do rzetelnej diagnozy i ustalenia programu terapii dziecka potrzebne są badania specjalistyczne (np. laryngologiczne, audiologiczne, neurologiczne, itp.) - terapia nie zostanie podjęta do czasu dostarczenia przez rodzica wyników wymaganych badań. 
  5. Podstawą skreślenia dziecka z listy uczestników terapii logopedycznej jest:
-     dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność,
-     niestosowanie się do zaleceń logopedy (brak systematycznej pracy w domu),
-     brak postępów terapii,
-     niska frekwencja dziecka na zajęciach.
6. Na zajęcia przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe (niegorączkujące, niezakatarzone                                i niekaszlące).

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes