Oferta Poradni w roku szkolnym 2016/2017

Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania Poradni.

I. DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY
Badania diagnostyczne:
 • psychologiczne: określające poziom rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz ich prognozy edukacyjne,
 • pedagogiczne: określające poziom wiadomości i umiejętności szkolnych dziecka oraz prognozy pedagogiczne w dalszym kształceniu,
 • logopedyczne: w zakresie logopedii ogólnej (wady wymowy), neurologopedii (zaburzenia rozwoju mowy), wczesnej interwencji logopedycznej (Opóźniony Rozwój Mowy) oraz wczesnego wspomagania rozwoju (opóźniony rozwój psychoruchowy); badania przesiewowe: dla dzieci w klasach „0”; 
 • dojrzałości szkolnej,
 • preferencji zawodowych (proponowany niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej),
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • problemów wychowawczych,
 • dzieci szczególnie uzdolnionych,
 • inne.
Badania diagnostyczne w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się na terenie przedszkola lub szkoły.

II. UDZIELANIE BEZPOŚREDNIEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom:

Terapia psychologiczna:
 • zajęcia konsultacyjno-terapeutyczne w przypadku zaburzeń emocjonalnych i psychosomatycznych dzieci i młodzieży: 

Trudności z którymi pracujemy dotyczą m.in.:
 • lęków, 
 • depresji, 
 • nadpobudliwości, 
 • stresu, 
 • niskiego poczucia własnej wartości, 
 • problemów w komunikacji, 
 • psychosomatyki (bóle głowy, brzucha, itp.), 
 • agresji, 
 • zaburzeń odżywiania (otyłość, anoreksja, bulimia), 
 • traumy
 • mediacje rodzinne,
 • Terapia metodą Integracji Sensorycznej,
 • terapia metodą Instrumental Enrichment.

Terapia pedagogiczna:
 • korekcyjno - kompensacyjna - dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem poszczególnych funkcji percepcyjno-motorycznych, 
 • usprawniające zaburzone funkcje - j.w., 
 • rewalidacyjne - dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 
- wolniej rozwijających się,
- z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu,
- innych trudności rozwojowych i edukacyjnych.
* Terapia Dziecka z Autyzmem/Zespołem Aspergera.

Terapia logopedyczna:
 • wad wymowy (złożone problemy), 
 • zaburzeń rozwoju mowy, 
 • jąkania, 
 • Opóźnionego Rozwoju Mowy, 
 • wczesnej interwencji logopedycznej, 
 • wczesnego wspomagania rozwoju. 
Treningi:
 • Trening Umiejętności Społecznych 
 • Trening Umiejętności Społecznych Małego Dziecka
 • Trening Zastępowania Agresji 
 • Trening wspierający proces efektywnego uczenia się 
 • Trening Koncentracji Uwagi 
 • Trening motywacji
 • Trening pewności siebie

2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana rodzicom:
 • wykłady, prelekcje m.in: 
-  „ Gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego – jak rodzic może pomóc dziecku przygotować się do szkoły”,
- „ Motywowanie dziecka do nauki- rola rodzica”,
- „ Praca domowa z dzieckiem mającym trudności w nauce- wskazania i porady do pracy z dzieckiem w domu”,
- „Jak pomóc dziecku w nauce?”,
- „Jak rozwijać koncentrację uwagi u dziecka?”,
- „Trudności w uczeniu się- przejawy i przyczyny?
- „Jak rozpoznawać specyficzne trudności w uczeniu się?”
- „Rozpoznawanie u dziecka ryzyka dysleksji” – rodzice dzieci z kl. 0-III,
- „Agresja – przyczyny i zapobieganie”,
- „Bezpieczeństwo w Sieci”,
- „O niekorzystnym wpływie multimediów i telewizji na rozwój mowy małego dziecka”,
- „Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu”,
- „Zaburzenie i wady wymowy wieku przedszkolnego – prawidłowe postępowanie”,
- „ Co rodzic wiedzieć powinien o rozwoju mowy swojego dziecka?”,
- „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały ... czyli o tym jak poprawić komunikację z dzieckiem”,
- „Wpływ diety na funkcjonowanie dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i nadpobudliwością psychoruchową ( ADHD),

- Zajęcia dla rodziców i dzieci z opóźnionym rozwojem mowy- demonstracja czytania uczestniczącego.
 • terapia rodzin, 
 • porady i konsultacje: 
- konsultacje indywidualne z psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym,
- konsultacje indywidualne z logopedą po badaniach przesiewowych,
- Dni profilaktyki logopedycznej - skierowane do rodziców 3-latków,
- „Półkolonie logopedyczne” dla dzieci z dyslalią funkcjonalną (w okresie ferii i wakacji).
 • interwencja kryzysowa.

III. REALIZOWANIE ZADAŃ PROFILAKTYCZNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH WYCHOWAWCZĄ I EDUKACYJNĄ FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI, W TYM WSPIERANIE NAUCZYCIELI W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH:

 • porady i konsultacje dla wychowawców, pedagogów szkolnych oraz nauczycieli szkół i placówek wychowania przedszkolnego pod kątem organizowania pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
- wspierania rozwoju dzieci zdolnych,
- pomocy psychologicznej dla uczniów z problemami wychowawczymi i dydaktycznymi,
 • współudział w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych poprzez udział w spotkaniach rad pedagogicznych, pracy zespołów wychowawczych, komisjach opiekuńczo-wychowawczych lub innych zespołach organizujących pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, inicjowanie spotkań zespołu pomocowego dla konkretnego dziecka, budowanie strategii pracy dla dziecka z zaburzonym zachowaniem,
 • badania przesiewowe w szkołach,
 • dyżury psychologów w szkołach/przedszkolach (w miarę możliwości),
 • sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych,
 • Grupa Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych,
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana nauczycielom:

 • wykłady i prelekcje dla nauczycieli m.in. w zakresie:

- Opóźniony Rozwój Mowy – zaburzenie czy wada wymowy? – różnicowanie i sposoby postępowania,
- Jak interpretować pinie i orzeczenia wydawane przez poradnie psychologiczno -pedagogiczne?,
- Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości, potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz inteligencją niższą niż przeciętna,
- Uczeń z ADHD w klasie,
- Metoda Konstruktywnej Konfrontacji,
- Edukacja antydyskryminacyjna w szkole,
Komunikacja uczeń- nauczyciel, nauczyciel - uczeń,
*obserwacje dzieci w przedszkolu lub w szkole,

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom:

 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci poprzez prowadzenie warsztatów dla uczniów:

- „Jak uczyć się skutecznie?” dla uczniów klas IV-VI,
- „Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?”,
- Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej,
- Zajęcia usprawniające koncentrację uwagi dzieci,
- Trening wspierający proces efektywnego uczenia się oraz motywacji do nauki,
- Trening kreatywności i twórczego myślenia,
- Realizacja programu edukacyjnego „Bezpiecznie w Internecie ”,
- warsztaty zawodoznawcze „ Poznajemy swoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe” dla uczniów klas III gimnazjum,
- spotkania informacyjne „Oferta szkół ponadgimnazjalnych”,
- indywidualne porady dotyczące wyboru szkoły i zawodu,
- grupowe badania preferencji zawodowych,
- indywidualne porady i badania preferencji zawodowych.


IV. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH POPRZEZ REALIZACJĘ WYŻEJ WYMIENIONYCH PROPOZYCJI DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ JAKOŚCI PRACY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ZAKRESIE:
- wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
- wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej,
- realizacji podstaw programowych,
- rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
- analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów,
- innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

V. WSPOMAGANIE PRACY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W RAMACH
KOMPLEKSOWEGO WSPOMAGANIA ICH ROZWOJU
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku zaprasza szkoły/przedszkola do współpracy w ramach kompleksowego wspomagania ich rozwoju.
Zachęcamy szkoły/przedszkola o składanie deklaracji. Jesteśmy w stanie objąć kompleksowym wsparciem ograniczoną liczbę placówek. O objęciu wspomaganiem będzie zatem decydowała kolejność zgłoszeń.

UWAGA:

 • Prosimy o pisemne zgłaszanie zapotrzebowania na wybrane propozycje z odpowiednim (min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem)
 • Realizacja poszczególnych form będzie zależna od kolejności zgłoszeń oraz od możliwości kadrowych placówki.
 • Tematyka zajęć i innych form pomocy spoza oferty uzgadniana po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem poradni.


Dane kontaktowe placówki:
Adres: ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
Telefon: 23 692 55 91
adres strony internetowej: www.ppppultusk.pl
email: sekretariat@ppppultusk.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes