W dniu 5.12.2018 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyły się mikołajkowe zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku 6, 7 – letnich. Podczas zajęć dzieci usprawniały aparat artykulacyjny, wydłużały fazę wydechową, ćwiczyły percepcję słuchową, utrwalały prawidłową artykulację głosek szeregu szumiącego, układały rymowanki świąteczne oraz  śpiewały mikołajkowe piosenki. Wszystkie dzieci „narysowały”,  również listy do Świętego Mikołaja, w których  opowiedziały jakie głoski ćwiczą podczas zajęć z panią logopedą.
Po zakończonych zajęciach dzieci otrzymały słodkie upominki.
Pomysłodawcą zajęć była Marzena Borzym – surdologopeda.
W dniu 26 listopada 2018 r. odbyła się konferencja pn. „Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa zawodowego”, zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku i Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Konferencja została objęta patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i honorowym patronatem Starosty Pułtuskiego - pana Jana Zalewskiego.

Udział w konferencji wzięli: Pani Beata Jóźwiak – wicestarosta Powiatu Pułtuskiego, Pan Jacek Zawiśliński – dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, Pani Katarzyna Jankowska - dyrektora Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Pani Patrycja Kaźmierczak - sekretarz Miasta Pułtusk. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele instytucji lokalnych, które w ramach swoich kompetencji ustawowych i statutowych wspierają szkoły, przedszkola i placówki w realizacji doradztwa zawodowego w osobach: Pani Agata Łojek - wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, Pan Janusz Borzyński - dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, Pani Izabela Kosiorek - kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Pułtusku, Pani Joanna Ciszewska - doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Pułtusku oraz Pani Barbara Duszczyk – przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pułtusku. W konferencji uczestniczyli też główni adresaci przedsięwzięcia: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z terenu naszego powiatu, doradcy zawodowi, pedagodzy, psychologowie i nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe, studenci i uczniowie.

Celem konferencji było: przygotowanie szkół do realizacji zadań z obszaru doradztwa zawodowego w związku z wprowadzonym od 1 września 2018 r. rozporządzeniem dotyczącym doradztwa zawodowego, stworzenie jednolitego modelu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół z terenu Powiatu Pułtuskiego, zapewnienie wsparcia nauczycielom, pedagogom/psychologom i doradcom zawodowym w realizacji zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zainicjowanie działalności lokalnej sieci współpracy szkolnych specjalistów koordynujących i prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach.

Konferencję rozpoczęły organizatorki: dr Małgorzata Gogolewska – Tośka - dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej i mgr Agnieszka Kowalska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Następnie dyrektor i doradca zawodowy Poradni przybliżyła uczestnikom „Regulacje prawne w kontekście organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole”. Kolejnym punktem spotkania były wykłady: dr Grażyny Cęcelek - wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach oraz Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku pt. „Metodyka pracy doradcy edukacyjno-zawodowego” oraz mgr Miłosza Marcysiaka - wykładowcy AH w Pułtusku pt. „Komunikacja interpersonalna w pracy doradcy zawodowego”.

Po krótkiej przerwie kawowej uczestnicy wysłuchali wykładu nt. „Rola doradcy zawodowego w planowaniu kariery”, który wygłosiła mgr Joanna Jaworska - wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie i Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku oraz wykładu mgr Iwony Studniak - doradcy zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku nt. „Oczekiwania rynku pracy, zawody deficytowe i nadwyżkowe”.

W ostatniej części konferencji dyrektor Poradni – Agnieszka Kowalska przybliżyła uczestnikom ofertę lokalnych instytucji, które pozostają w gotowości do wspierania szkół, przedszkoli i placówek w planowaniu, organizacji i realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego, tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku, Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku Filia w Ciechanowie, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.

Podsumowaniem konferencji inicjującej dalszą współpracę między szkołami, przedszkolami i placówkami oświatowymi, a lokalnymi instytucjami wspierającymi, działającymi na terenie Powiatu Pułtuskiego, było zaplanowanie kolejnych działań pomocowych, w tym kontynuacji konferencji tematycznych oraz zainicjowanie działalności Grupy Wsparcia i Sieci Współpracy dla doradców zawodowych, pedagogów/psychologów i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego. Działalność koordynuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku przy współpracy w/w instytucji wspierających, które zadeklarowały wsparcie praktyczne, merytoryczne i organizacyjno-kadrowe.Panie, Panowie
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,
Nauczyciele, Szkolni Doradcy Zawodowi

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku i Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku serdecznie zapraszają Państwa do udziału w konferencji „Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa zawodowego”. Celem konferencji jest przygotowanie szkół do realizacji zadań z obszaru doradztwa zawodowego w związku z wprowadzonym od 1 września 2018 r. rozporządzeniem dotyczącym doradztwa zawodowego, stworzenie jednolitego modelu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół z terenu Powiatu Pułtuskiego, zapewnienie wsparcia nauczycielom, pedagogom/psychologom i doradcom zawodowym w realizacji zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zainicjowanie działalności lokalnej sieci współpracy szkolnych specjalistów koordynujących i prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach.

Patronat nad realizowaną inicjatywą objął Mazowiecki Kurator Oświaty.


Patronat honorowy: Starosta Pułtuski Pan Jan Zalewski.

Patronat medialny: Pułtuska Gazeta Powiatowa.
Podczas konferencji przedstawione zostaną regulacje prawne, zagadnienia odnoszące się do metodyki pracy oraz komunikacji interpersonalnej doradcy zawodowego, roli doradcy zawodowego w planowaniu kariery oraz oczekiwania współczesnego rynku pracy.
Dyskusja stanie się okazją do zainicjowania zsynchronizowanych działań na rzecz konstruktywnej współpracy podmiotów współuczestniczących w procesie kształcenia i organizacji jednolitego modelu doradztwa edukacyjno-zawodowego na terenie Powiatu Pułtuskiego. Służyć będzie wsparciu przedszkoli, szkół i placówek w nawiązaniu współpracy z lokalnymi jednostkami oraz wzajemnej wymianie doświadczeń.

Organizacja i uczestnictwo w konferencji:
 • Termin konferencji: 26 listopada 2018 r., godz. 10.00- 14.30. 
 • Miejsce: Centrum Akademickie Akademii Humanistycznej w Pułtusku; ul. Mickiewicza 36 B, sala 122 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o telefoniczne potwierdzenie: (23) 692 55 91 w nieprzekraczającym terminie do 23 listopada 2018 r.

Program konferencji
„ Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego”
26 listopada 2018 r.

Cele konferencji:

- przygotowanie szkół do realizacji zadań z obszaru doradztwa zawodowego w związku z wprowadzonym od 1 września 2018 r. rozporządzeniem dotyczącym doradztwa zawodowego,

- stworzenie jednolitego modelu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół z terenu Powiatu Pułtuskiego,

- zapewnienie wsparcia nauczycielom, pedagogom/psychologom i doradcom zawodowym w realizacji zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

- zainicjowanie działalności lokalnej sieci współpracy szkolnych specjalistów koordynujących i prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach.Program konferencji

9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.20 – Otwarcie obrad:

* dr Małgorzata Gogolewska – Tośka – dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku

* mgr Agnieszka Kowalska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

10.20 – 10.50 – Regulacje prawne w kontekście organizacji doradztwa edukacyjno–zawodowego w szkole: mgr Agnieszka Kowalska – doradca zawodowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

10.50 – 11.20 – Metodyka pracy doradcy edukacyjno-zawodowego: dr Grażyna Cęcelek – wykładowca Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku

11.20 – 11.50 – Komunikacja interpersonalna w pracy doradcy zawodowego: mgr Miłosz Marcysiak – wykładowca Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku

11.50 – 12.05 – Przerwa kawowa

12.05 – 12.35 – Rola doradcy zawodowego w planowaniu kariery: mgr Joanna Jaworska – wykładowca Akademii Humanistycznej w Pułtusku

12.35 – 13.05 – Oczekiwania rynku pracy, zawody deficytowe: mgr Iwona Studniak – doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

13.05 – 14.00 – Dyskusja

14.00 – 14.30 – Zakończenie konferencji – wręczenie certyfikatów 
30 października 2018 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Grupy Wsparcia i Sieci Współpracy dla doradców zawodowych oraz nauczycieli pełniących funkcję doradców zawodowych w szkołach objętych opieką naszej Poradni.

Celem w/w form wsparcia jest:
 • pomoc doradcom w prowadzeniu doradztwa szkolnego i zawodowego, 
 • organizowanie spotkań szkoleniowo - informacyjnych, 
 • udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami, 
 • pomoc w przygotowaniu uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, 
 • wspieranie działań szkoły w formie konsultacji mających na celu optymalny rozwój edukacji zawodowej ucznia, 
 • systematyczne monitorowanie zapotrzebowań szkół na zajęcia warsztatowe oraz badania w kierunku określania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów. 
Na zaproszenie Agnieszki Kowalskiej - koordynatora Grupy Wsparcia – doradcy zawodowego tutejszej Poradni odpowiedzieli nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz SOSW.
Doroczne Dni Patrona Miasta Pułtuska odbyły się w dniach 20-24 września 2018 r. W sobotę, 22 września na Rynku zaprezentowały się pułtuskie zakłady pracy, przedszkola, szkoły, różne instytucje oraz stowarzyszenia. Ne zabrakło wśród nich również Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. W ramach promocji jednostki oraz świadczonych przez nią usług pracownicy wraz z dyrektorem udzielali bezpłatnych porad i udostępniali ulotki informacyjne z ofertą pomocową Poradni. Nie zapomnieliśmy także o atrakcjach dla najmłodszych. Maluchy mogły się z nami bawić masą solną, materiałami sypkimi oraz plastycznymi. Każdy, kto odwiedził nasze stoisko otrzymywał pamiątkowy breloczek, balonik i coś słodkiego.
Dzięki udziałowi w prezentacji mieliśmy możliwość zaprezentowania Poradni w środowisku lokalnym, co było głównym celem naszego przedsięwzięcia. Przy okazji wspólna akacja umożliwiła zespołowi specjalistów wzajemną integrację i nawiązanie nowej płaszczyzny integracji z naszymi klientami.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

nauczycieli, pedagogów i psychologów realizujących w szkołach zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
na pierwsze spotkanie grupy wsparcia,
które odbędzie się
30 października 2018 roku o godz. 10.00
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku.


Agnieszka Kowalska
Dyrektor
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Pułtusku

Mając na uwadze potrzeby logistyczno-organizacyjne, m.in. w zakresie zabezpieczenia odpowiedniej liczby materiałów edukacyjnych prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu, w terminie do 23 października 2018 r. (tel. 23 692 55 91)
Celem ogólnopolskiej inicjatywy w tym zakresie jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat autyzmu jako zaburzenia rozwojowego a nie choroby oraz kształtowanie postaw poszanowania dla inności, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem w społeczeństwie.

W ramach kampanii w dniu 26 kwietnia 2018 r. – w nawiązaniu do Miesiąca Autyzmu – pracownik Poradni Danuta Maliszewska przeprowadziła w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku zajęcia integracyjne dzieci autystycznych z elementami Programów Aktywności Ch.Knilla oraz Trening logicznego myślenia i formułowania wypowiedzi.


11 kwietnia 2018 r. pracownicy Poradni, panie: Agata Drzagowska – Raheb i Ewa Łada wsparły Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku w realizacji Programu „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa – Cyberbezpieczni”.
W ramach realizacji założeń w/w projektu przeprowadzono warsztaty profilaktyczno-edukacyjne nt. „Uzależnienie od Internetu, gier internetowych, telefonu oraz bezpiecznego korzystania z Internetu” dla uczniów klas gimnazjalnych oraz przysposabiających do pracy.
Celem spotkania było:
 • Zapobieganie uzależnieniu od Internetu w śród młodzieży,
 • Zachęcanie młodych ludzi do zmiany zachowań, czyli bezpiecznego korzystania z sieci;
 • Promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież;
 • Podnoszenie świadomości co do zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i komputera oraz uczenie dokonywania właściwych wyborów.
Druga część spotkania poświęcona była wykonaniu plakatów,  które  zostaną wykorzystane podczas piątkowego happeningu „W sieci serfuję z głową”.


15 marca pracownicy Poradni uczestniczyli w Powiatowym Forum Edukacyjnym, tradycyjnie już organizowanym przez Starostwo Powiatowe, w gościnnych murach Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
Celem przedsięwzięcia jest prezentacja oferty edukacyjnej powiatowych szkół ponadgimnazjalnych oraz pomoc młodzieży w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wybór dalszego kierunku kształcenia nie zawsze jest łatwy i oczywisty. Dlatego też Poradnia zaprezentowała (w formie stoiska informacyjnego) swoją ofertę pomocową, z której może skorzystać każdy gimnazjalista i szkoła, która takiego wsparcia potrzebuje.
W ramach realizacji zadań statutowych pracownicy Poradni- doradcy zawodowi prowadzą:
 • indywidualne spotkania dla młodzieży, które mają na celu zdiagnozowanie preferencji i predyspozycji zawodowych, stworzenie profilu zainteresowań zawodowych oraz nakreślenie planu ścieżki edukacyjno-zawodowej,
 • zajęcia grupowe dla młodzieży ukierunkowane na pogłębienie wiedzy o zawodach, poszczególnych typach szkół i rynku pracy,
 • spotkania z rodzicami nt. Jak pomóc dziecku w wyborze dalszego kierunku kształcenia?
 • wsparcie merytoryczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów związanych wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

Pracownicy Poradni włączyli się w obchody Europejskiego Dnia Logopedy. W ramach kampanii informacyjnej surdologopeda Marzena Borzym opracowała materiały dla rodziców na temat: „Wspieranie mowy dziecka – praktyczne wskazówki”. Przygotowała również tablice poświęcone komunikacji wspomagającej i alternatywnej pod hasłem „Komunikowanie się nie tylko słowami…” oraz udostępniono broszury i publikacje poświęcone zaburzeniom rozwoju mowy i komunikacji oraz metod terapeutyczno – leczniczych.

Akcja zakończyła się sobotnim Dniem Otwartym Poradni, w trakcie którego rodzice mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami i uzyskać informacje na temat nurtujących ich problemów.


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes