Regulamin zajęć terapeutycznych prowadzonych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

I. Zasady ogólne:

1. Na terenie Poradni prowadzone są różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne, które korelują ze zgłaszanymi przez rodziców potrzebami, m.in. terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, trening umiejętności społecznych, terapia metodą Integracji Sensorycznej, terapia metodą Biofeedback.

2. Podstawą do zakwalifikowania dziecka na zajęcia terapeutyczne w Poradni jest złożenie przez rodzica wniosku i stosowne wskazania zawarte w opinii/orzeczeniu.

3. W pierwszej kolejności na cykliczną terapię w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku przyjmowane są dzieci:
- kontynuujące terapię,
- ze złożonymi problemami rozwojowymi,
- nie mające możliwości korzystania z terapii w szkole/przedszkolu.

4. Rodzice dzieci, które w ocenie terapeuty i zgodnie z planem terapii powinny ją kontynuować w kolejnym roku szkolnym, zgłaszają gotowość do jej kontynuacji w Sekretariacie Poradni i składają nowy wniosek na kolejny rok szkolny.

5. Dzieci objęte zajęciami terapeutycznymi w szkole/przedszkolu na podstawie opinii lub orzeczenia są zapisywane na listę rezerwową i obejmowane wsparciem terapeutycznym w miarę możliwości kadrowo- organizacyjnych Poradni.

6. Nabór uczniów/ dzieci na terapię na dany rok szkolny dotyczy w pierwszej kolejności tych, które zostały zgłoszone na podstawie złożonego wniosku do dnia 1 września danego roku szkolnego.

7. Wnioski składane w ciągu roku szkolnego przyjmowane są na bieżąco, a ich realizacja następuje sukcesywnie, w miarę możliwości organizacyjno-kadrowych Poradni.

8. Zakwalifikowanie dziecka na terapię może wymagać dodatkowej konsultacji medycznej.

9. Każde dziecko, w pierwszej kolejności kwalifikowane jest w danym roku szkolnym na jeden rodzaj terapii (z wyłączeniem dzieci objętych WWRD). W przypadku dysponowania przez Poradnię wolnymi miejscami może być dodatkowo zakwalifikowane na drugą formę wsparcia terapeutycznego.

10. Czas trwania terapii planuje się na okres od 6 miesięcy do 2 lat (w uzasadnionych przypadkach, co wynika z okresowej oceny postępów dziecka/ucznia, terapeuta może zdecydować o zasadności jej przedłużenia).

11. Terapia w zakresie eliminowania deficytów wynikających ze specyficznych trudności w uczeniu się prowadzona jest dla dzieci do ukończenia szkoły podstawowej.

12. Liczba miejsc na zajęcia terapeutyczne jest uzależniona od możliwości kadrowych i organizacyjnych Poradni.

II. Zasady dotyczące dzieci przyjętych na terapię:

1. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na terapię zostają o tym fakcie poinformowani przez terapeutę prowadzącego zajęcia lub pracownika Sekretariatu.

2. Terminarz zajęć terapeutycznych ustalany jest przez terapeutę w porozumieniu z rodzicami dziecka/ucznia. Zajęcia terapeutyczne organizowane na terenie Poradni nie powinny kolidować z zajęciami szkolnymi.

3. Brak możliwości nawiązania kontaktu z rodzicami i potwierdzenia gotowości do udziału dziecka w terapii skutkuje zakwalifikowaniem kolejnego dziecka z listy oczekujących.

4. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na terapię zobowiązują się do:
- terminowego i punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia,
- każdorazowego potwierdzania udziału w terapii w Sekretariacie Poradni,
- informowania Sekretariatu Poradni o nieobecności dziecka na zajęciach najwcześniej jak to jest możliwe, co pozwoli na racjonalne wykorzystanie zaplanowanego czasu, np. na zastępcze działania konsultacyjno- diagnostyczne,
- pozostawania w trakcie zajęć dziecka na terenie Poradni, co jest szczególnie ważne w przypadku najmłodszych uczestników terapii,
- oceny stanu zdrowia dziecka przed udziałem w terapii (dziecko chore nie jest w stanie aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a dodatkowo zwiększa ryzyko powikłań w przebiegu swojej choroby i zarażenia innych dzieci),
- przestrzegania zasad kontraktu zawartego z terapeutą.

5. Długotrwała, nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka na zajęciach terapeutycznych , ograniczająca możliwość osiągnięcia zamierzonych celów, tj. 50% absencja na przełomie półrocza lub dwukrotna w ciągu danego miesiąca może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczestników terapii.

III. Zasady dotyczące dzieci niezakwalifikowanych na terapię:

1. Dzieci, które nie zostaną przyjęte na zajęcia terapeutyczne od 01 września danego roku szkolnego, zapisywane są na listy rezerwowe i sukcesywnie, w miarę możliwości, przyjmowane na terapię w trakcie roku szkolnego.

2. O zakwalifikowaniu dziecka na terapię w ciągu roku szkolnego rodzice są informowani przez terapeutę według zasad określonych w pkt II Regulaminu.

IV. Postanowienie końcowe:

1. Szczegółowe zasady odnoszące się do prowadzenia poszczególnych rodzajów zajęć terapeutycznych określają terapeuci w wewnętrznych ustaleniach i regulaminach, których przyjęcie potwierdzają rodzice własnoręcznym podpisem.

2. Sprawy sporne rozstrzyga dyrektor Poradni.


Regulamin przyjęty przez Radę Pedagogiczną 29 października 2018 r.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes