Koncepcja pracy Poradni na lata 2014-2019

Wizji naszej Poradni prześwieca motto: "Wizja połączona z działaniem pozwala zmieniać świat"
Clive BarkerKoncepcja pracy poradni wynika ściśle z przepisów prawa oświatowego, z rekomendacji powstałych w wyniku ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz z wniosków płynących z systematycznie dokonywanej diagnozy potrzeb naszych klientów. Poradnia jest miejscem, gdzie pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności, a ich zasoby – wiedza i doświadczenie – są wykorzystywane do wzbogacania oferty i podejmowania nowych wyzwań i zadań wynikających z polityki oświatowej państwa i potrzeb środowiska lokalnego.

Misją Poradni jest udzielanie kompleksowej i specjalistycznej pomocy dzieciom od urodzenia do ukończenia edukacji, ich opiekunom w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych, profilaktyki, doradztwa zawodowego oraz udzielanie placówkom oświatowym wsparcia merytorycznego i wspomaganie ich we wprowadzaniu zmian związanych z rozwojem.

Celem Poradni jest organizowanie profesjonalnych działań ukierunkowanych na wspieranie prawidłowego i wszechstronnego rozwoju dziecka, jego środowiska rodzinnego i szkolnego, w oparciu o zasoby własne i we współpracy z innymi instytucjami świadczącymi pomoc.


ZADANIA PRIORYTETOWE

1. Osiąganie wysokiego stopnia wypełniania wymagań w zakresie efektów działalności statutowej w zakresie:
- udzielania specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz organizowanie wsparcia związanego z wychowaniem i kształceniem ich rodzicom oraz nauczycielom,
- stworzenia dobrze zorganizowanego systemu pomocy i procedur jej udzielania;
- efektywnej współpracy z rodzicami oraz placówkami oświatowymi i instytucjami wspomagającymi;
- sprawnego zarządzania.

2. Efektywne realizowanie potrzeb klientów w oparciu o ich kompleksową diagnozę oraz znajomość lokalnego środowiska:
- systematyczne wdrażanie wyników, wniosków i rekomendacji z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej;
- monitorowanie i badanie potrzeb potencjalnych grup klientów;
- uwzględnianie w planie pracy Poradni działań ukierunkowanych na grupy docelowe, wymagające szczególnego wsparcia: dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju, dzieci o specjalnych potrzeb edukacyjnych, dzieci z zaburzonym zachowaniem i uczniowie zdolni;
- wykorzystanie doświadczeń z realizacji projektu pilotażowego ,,Nowy system doskonalenia nauczycieli w Powiecie Pułtuskim”, w tym dobrych praktyk SORE i PORE;
- utrwalenie sprawdzonych już rozwiązań poprzez zorganizowanie i prowadzenie na terenie Poradni sieci współpracy i samokształcenia;
- wspomaganie szkół oraz przedszkoli, które nie zatrudniają specjalistów świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną (koncentracja na pracy w terenie) .

3. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji, poszerzanie kompetencji pracowników Poradni oraz ich współdziałania w ramach wymagania „Procesy zachodzące w placówce służą jej rozwojowi i zadowoleniu klientów”:
- motywowanie kadry merytorycznej do dalszego rozwoju, podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia kompetencji zawodowych, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i nakreślanymi priorytetami, mając świadomość ciągłego postępu cywilizacyjnego i zachodzących zmian społeczno-gospodarczych, które determinują pojawienie się nowych problemów i związanych z nimi potrzeb.
- zwiększanie znaczenia wewnętrznego doskonalenia, dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń;
- wprowadzanie zmian z zakresie przebiegu procesów edukacyjnych: planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie poprzez prowadzenie konsultacji zespołowych i ustaleń między nauczycielami oraz innymi osobami realizującymi zadania, np. specjalistami zatrudnionymi w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu,
- przepracowanie rozwiązań w celu przygotowania placówki do sprawnego procesowego wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, które stanie się obowiązkowym zadaniem Poradni od 1 stycznia 2016 r;
- wykorzystywanie potencjału każdego pracownika merytorycznego w zakresie rozwiązywania bieżących problemów, dzielenia się doświadczeniami na temat innowacyjnych metod i form pracy, dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań,
- angażowanie kadry merytorycznej i innych pracowników realizujących zadania na rzecz placówki do współtworzenia koncepcji jej pracy, współpracy w zakresie monitorowania jej realizacji oraz modyfikacji (uaktywnienie zespołów zadaniowych i problemowych).

4. Promowanie placówki w środowisku lokalnym i kontynuowanie współpracy z instytucjami świadczącymi pomoc dla społeczności lokalnej.
- podejmowanie działań ukierunkowanych na integrację Poradni ze środowiskiem lokalnym, przede wszystkim poprzez zacieśnianie współpracy ze szkołami i przedszkolami oraz instytucjami wspierającymi: Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie- Filia w Pułtusku i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie,
- kontynuowanie dotychczas prowadzonej współpracy z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę, takimi jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Pułtusku, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie powiatu, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku, Sąd Rejonowy- Wydział Rodzinny i Nieletnich;
- zacieśnianie współpracy z Akademią Humanistyczną poprzez zaangażowanie wolontariuszy w prace pomocnicze na rzecz Poradni.

5. Poprawa wyposażenia i bazy Poradni.
- systematyczne doposażenie bazy w specjalistyczny sprzęt, pomoce do diagnozy i terapii (np. nowoczesne testy, gry stymulujące rozwój, itp.);
- wnioskowanie do PEFRON o dofinansowanie w celu likwidacji barier architektonicznych;
- usprawnianie organizacji oraz systemu komunikowania się zapewniającego efektywne zarządzanie, zgodne z oczekiwaniami pracowników, klientów i instytucji zewnętrznych.

Zamierzamy być placówką, która reaguje na pojawiające się potrzeby związane ze wspieraniem rozwoju, wychowania i edukacji dziecka. Naszą ambicją jest dbałość o wysokie standardy niesionej pomocy pod względem merytorycznym i organizacyjnym, o profesjonalizm świadczonych usług, w tym przejrzystość zasad i procedur związanych z formami udzielanej pomocy w zakresie orzecznictwa, diagnozy i terapii. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i kompetencji umożliwi nam zdolność do elastycznego planowania pracy i przystosowywania się do zmian społeczno-cywilizacyjnych. Dzięki szerokiej współpracy z instytucjami lokalnymi mamy możliwość budowania spójnego wizerunku poradni jako placówki zaufania publicznego.

Koncepcja jest dokumentem, który będzie monitorowany, ewaluowany i modyfikowany w zależności od zmieniających się potrzeb klientów i warunków organizacyjnych Poradni.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes