Koncepcja rozwoju i funkcjonowania Poradni na lata 2020-2025

Motto: "Wizja połączona z działaniem pozwala zmieniać świat"
Clive BarkerKoncepcja pracy poradni wynika ściśle z przepisów prawa oświatowego, z rekomendacji powstałych w wyniku ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz z wniosków płynących z systematycznie dokonywanej diagnozy potrzeb naszych klientów. Poradnia jest miejscem, gdzie pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności, a ich zasoby – wiedza i doświadczenie – są wykorzystywane do wzbogacania oferty i podejmowania nowych wyzwań i zadań wynikających z polityki oświatowej państwa i potrzeb środowiska lokalnego.

Misją Poradni jest udzielanie kompleksowej i specjalistycznej pomocy dzieciom od urodzenia do ukończenia edukacji, ich opiekunom w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych, profilaktyki, doradztwa zawodowego oraz udzielanie placówkom oświatowym wsparcia merytorycznego i wspomaganie ich we wprowadzaniu zmian związanych z rozwojem.

Celem Poradni jest organizowanie profesjonalnych działań ukierunkowanych na wspieranie prawidłowego i wszechstronnego rozwoju dziecka, jego środowiska rodzinnego i szkolnego, w oparciu o zasoby własne i we współpracy z innymi instytucjami świadczącymi pomoc.


ZADANIA PRIORYTETOWE

1. Osiąganie wysokiego stopnia wypełniania wymagań w zakresie efektów działalności statutowej w zakresie:

1.1 Diagnozowania dzieci i młodzieży, którego efektem jest w szczególności:
- wydawanie opinii,
- wydawanie orzeczeń o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

1.2 Udzielania dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w formie:- indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży:
- terapii rodziny,
- grup wsparcia,
- prowadzenie mediacji,
- interwencji kryzysowej,
- warsztatów,
- porad i konsultacji,
- wykładów i prelekcji,
- działalności informacyjno-szkoleniowej.

1.3 Realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawcza i edukacyjna funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych, między innymi w zakresie:- rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu si e u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
- planowania i realizowania zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów,
- współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placów-ki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
- współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawne-go albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
- udzielania nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych iwychowawczych,
- podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci młodzieży,
- prowadzenia edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców nauczycieli,
- udzielania, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom,
- organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
1.4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
- wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
- wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej;
- realizacji podstaw programowych;
- rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
- analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów;
- potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków;
- innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.
2. Tworzenie dobrze zorganizowanego systemu pomocy i procedur jej udzielania.

3. Inicjowanie i prowadzenie efektywnej współpracy z rodzicami oraz placówkami oświatowymi i instytucjami wspomagającymi.

4. Doskonalenie zarządzania ukierunkowanego na rozwój Poradni, w oparciu o diagnozę potrzeb środowiska lokalnego.

5. Osiąganie wysokiego stopnia wypełniania wymagań w zakresie działań pozastatutowych wynikających z pełnienia przez Poradnię funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie pułtuskim i realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

6. Efektywnego realizowania potrzeb klientów w oparciu o ich kompleksową diagnozę oraz znajomość lokalnego środowiska:
- systematyczne wdrażanie wyników, wniosków i rekomendacji z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej;
- monitorowanie i badanie potrzeb potencjalnych grup klientów;
- uwzględnianie w planie pracy Poradni działań ukierunkowanych na grupy docelowe, wymagające szczególnego wsparcia: dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci z zaburzonym zachowaniem i uczniowie zdolni;
- podejmowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających edukacyjną i wychowawczą funkcję rodziny i szkoły: kampanie edukacyjno-profilaktyczne, debaty tematyczne, konferencje, prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera; doradztwo edukacyjno-zawodowe;
- utrwalenie sprawdzonych już rozwiązań poprzez zorganizowanie i prowadzenie na terenie Poradni sieci współpracy i samokształcenia;
- wspomaganie szkół oraz przedszkoli, które nie zatrudniają specjalistów świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną (koncentracja na pracy w terenie);
- rozszerzanie i modyfikowanie oferty terapii kierunkowej – dostosowywanie jej form do zmieniających się standardów poradnictwa i realnych potrzeb różnych grup klientów.

7. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji, poszerzanie kompetencji pracowników Poradni oraz ich współdziałania w ramach wymagania „Procesy zachodzące w placówce służą jej rozwojowi i zadowoleniu klientów”:
- motywowanie kadry merytorycznej do dalszego rozwoju, podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia kompetencji zawodowych, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i nakreślanymi priorytetami, mając świadomość ciągłego postępu cywilizacyjnego i zachodzących zmian społeczno-gospodarczych, które determinują pojawienie się nowych problemów i związanych z nimi potrzeb;
- systematyczne doskonalenie zawodowe pracowników merytorycznych Poradni zgodnie z diagnozowanymi potrzebami klientów i kierunkami rozwoju placówki spójnymi z kierunkami polityki oświatowej państwa;
- zwiększanie znaczenia wewnętrznego doskonalenia, dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń;
- wprowadzanie zmian z zakresie przebiegu procesów edukacyjnych: planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie poprzez prowadzenie konsultacji zespołowych i ustaleń między nauczycielami oraz innymi osobami realizującymi zadania, np. specjalistami zatrudnionymi w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu;
- doskonalenie oferty pomocowej oraz metod i narzędzi pracy wykorzystywanych w procesowym wspomaganiu przedszkoli, szkół i placówek; korzystanie ze wsparcia ze strony innych placówek wspierających ( Biblioteka Pedagogiczna, MSCDN, Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku, itp.);
- wykorzystywanie potencjału każdego pracownika merytorycznego w zakresie rozwiązywania bieżących problemów, dzielenia się doświadczeniami na temat innowacyjnych metod i form pracy, dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań;
- angażowanie kadry merytorycznej i innych pracowników realizujących zadania na rzecz placówki do współtworzenia koncepcji jej pracy, współpracy w zakresie monitorowania jej realizacji oraz modyfikacji (uaktywnienie zespołów zadaniowych i problemowych).

8. Promowanie placówki w środowisku lokalnym i kontynuowanie współpracy z instytucjami świadczącymi pomoc dla społeczności lokalnej.
- podejmowanie działań ukierunkowanych na integrację Poradni ze środowiskiem lokalnym, przede wszystkim poprzez zacieśnianie współpracy ze szkołami i przedszkolami oraz instytucjami wspierającymi: Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie- Filia w Pułtusku i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie;
- kontynuowanie dotychczas prowadzonej współpracy z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę, takimi jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Pułtusku, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie powiatu, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku, Sąd Rejonowy- Wydział Rodzinny i Nieletnich;
- zacieśnianie współpracy z Akademią Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku poprzez zaangażowanie wolontariuszy w prace pomocnicze na rzecz Poradni;
- promowanie działalności Poradni w środowisku (prasa lokalna, strona internetowa, funpage, imprezy okolicznościowe, konkursy, bilbordy, plakaty, ulotki, itp.).

9. Poprawa wyposażenia i bazy Poradni.
- systematyczne doposażenie bazy w specjalistyczny sprzęt, narzędzia diagnostyczne, pomoce terapeutyczne (np. nowoczesne testy, gry stymulujące rozwój, itp.);
- rozszerzenie bazy lokalowej;
- wnioskowanie do PEFRON o dofinansowanie w celu likwidacji barier architektonicznych;
- usprawnianie organizacji oraz systemu komunikowania się zapewniającego efektywne zarządzanie, zgodne z oczekiwaniami pracowników, klientów i instytucji zewnętrznych;
- kontynuacja działań zmierzających do uatrakcyjnienia pobytu dzieci oczekujących na diagnozę lub terapię („kąciki zabaw”, plac zabaw).

Zamierzamy być placówką, która reaguje na pojawiające się potrzeby związane ze wspieraniem rozwoju, wychowania i edukacji dziecka. Naszą ambicją jest dbałość o wysokie standardy niesionej pomocy pod względem merytorycznym i organizacyjnym, o profesjonalizm świadczonych usług, w tym przejrzystość zasad i procedur związanych z formami udzielanej pomocy w zakresie orzecznictwa, diagnozy i terapii. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i kompetencji umożliwi nam zdolność do elastycznego planowania pracy i przystosowywania się do zmian społeczno-cywilizacyjnych. Dzięki szerokiej współpracy z instytucjami lokalnymi mamy możliwość budowania spójnego wizerunku poradni jako placówki zaufania publicznego.

Koncepcja jest dokumentem, który będzie monitorowany, ewaluowany i modyfikowany w zależności od zmieniających się potrzeb klientów i warunków organizacyjnych Poradni.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes