Procedury wydawania orzeczeń

PROCEDURY WYDAWANIA ORZECZEŃ OBOWIĄZUJĄCE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUŁTUSKU

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz. U. Nr 173, poz. 1072).

RODZAJE ORZECZEŃ – KOMPETENCJE PORADNI
1.      Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Pułtusku wydaje orzeczenia dla:
a.      uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania Poradni – miasto i gmina Pułtusk oraz gminy: Gzy, Obryte, Pniewo, Pokrzywnica, Świercze, Winnica  i Zatory
b.      w przypadku uczniów będących wychowankami specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego mogą być wydane także dla uczniów zamieszkujących na terenie działania Poradni
c.      Poradnia wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci w wieku przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego zamieszkujących na terenie działania Poradni
2.      Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Pułtusku wydaje następujące orzeczenia i opinie:
a.      orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla:
§  niesłyszących i słabo słyszących
§  niewidomych i słabo widzących
§  z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją
§  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
§  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
§  z więcej niż jedną niepełnosprawnością
§  zagrożonych niedostosowaniem społecznym
§  niedostosowanych społecznie
b.      o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
c.      o potrzebie nauczania indywidualnego
d.      o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
e.      o braku potrzeby kształcenia specjalnego
f.       o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
g.      o braku potrzeby nauczania indywidualnego
h.      o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
i.        o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
j.        o odmowie uchylenia orzeczenia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
k.      opinie o objęciu dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju

  
SKŁADANIE WNIOSKÓW
POSTĘPOWANIE Z WNIOSKAMI
1.      Składanie wniosków przez rodziców/prawnych opiekunów oraz zasady postępowania z wnioskami.
a.      Wnioski mogą składać wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie zwani dalej wnioskodawcami, a w przypadku młodzieży po ukończeniu 18 roku życia uczniowie.
b.      Wniosek musi bezwzględnie spełniać wymogi określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia:
§  musi zawierać:
·         imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia oraz zamieszkania,
·         nazwę i adres przedszkola/ szkoły/ ośrodka/ placówki oraz oznaczenie klasy (w przypadku uczniów szkół zawodowych – nazwę zawodu),
·         imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów oraz miejsce/miejsca ich zamieszkania,
·         cel i przyczyna, dla której niezbędne jest wydanie orzeczenia/opinii,
·         datę i miejsce wypełnienia oraz podpis(y) wnioskodawcy(ów).
2.      Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie i  na stronie internetowej  Poradni.
3.      W przypadku konieczności wydania dziecku jednocześnie dwóch orzeczeń wnioskodawca składa dwa odrębne wnioski
4.      Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor Poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
5.      Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia albo opinii, dyrektor Poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie rozpatrzenia sprawy.
6.      Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.
7.      Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
8.      Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:
a.      okres - nie krótszy jednak niż 30 dni - w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
b.      rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
c.      zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu;
d.       zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.
9.      W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o  potrzebie indywidualnego nauczania  zaświadczenie określające  możliwość dalszej realizacji  praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.
10. Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowe Poradni.
11. Wniosek winien zostać zarejestrowany w sekretariacie Poradni otrzymując właściwą sygnaturę akt oraz datę wpłynięcia
12. Po zarejestrowaniu wniosku winien być on wraz z załączoną dokumentacją skierowany do przewodniczącego Zespołu Orzekającego, który dokonuje jego oceny pod względem formalnym i podejmuje decyzję o skierowaniu sprawy do Zespołu Orzekającego bądź wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji w terminie nie krótszym niż  14 dni od daty wysłania pisma o uzupełnienie dokumentacji.
13. Jeśli wnioskodawca nie posiada dokumentacji o której mowa przedstawiona przez niego dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia/opinii badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii przeprowadzają członkowie zespołu wyznaczeni przez przewodniczącego odpowiednio do posiadanej specjalności z wyłączeniem badań lekarskich.
14. Zespół po poinformowaniu wnioskodawcy może zasięgnąć informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka od nauczycieli i wychowawców szkół/placówek w których uczeń przebywa.
15. W przypadku dostarczenia przez rodziców wyników badań i obserwacji psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych wyznaczony przez przewodniczącego specjalista podejmuje decyzję, czy są one wystarczające do wydania orzeczenia/opinii. W przypadku gdy jest ona niewystarczająca przewodniczący zespołu zwraca się na piśmie, za zgoda rodzica/prawnego opiekuna do prowadzącego gabinet lub placówkę o przekazanie kopii pełnej dokumentacji badań. W sytuacji, gdy specjalista zespołu uzna, że jest ona wystarczająca do wydania orzeczenia/opinii nie zwalnia to poradni od kontaktu z dzieckiem i z rodzicem/prawnym opiekunem.
16. W przypadku niewystarczającej dokumentacji lekarskiej koniecznej do wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego przewodniczący zespołu może wezwać składającego wniosek do uzupełnienia diagnozy o badania specjalistyczne, lub poprosić o konsultację lekarza wystawiającego zaświadczenie. Nie można żądać wyników badań lub konsultacji za które wnioskodawca musiałby zapłacić.
17. Jeżeli rodzice nie dostarczą dokumentacji, do której dostarczenia zostali wezwani, należy rozpatrzyć sprawę w oparciu o dokumentacje dostępną.
18. Wniosek w raz z dokumentacją oraz teczką ucznia przewodniczący kieruje do członków zespołu w celu przygotowania przez nich diagnozy oraz wyznacza termin posiedzenia zespołu.
19. Powiadamianie rodziców/prawnych opiekunów o posiedzeniu zespołu.
a.      Powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów o terminie posiedzenia zespołu jest zadaniem sekretariatu poradni.
b.      Powiadomienie skuteczne może być dokonane wyłącznie w następujący sposób:
§  w formie pisemnej wysłane drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru
§  poprzez doręczenie pisma do rąk własnych składającego wniosek z adnotacja „otrzymałem dnia.......” z czytelnym własnoręcznym podpisem odbierającego.
c.      Niedopuszczalne jest powiadamianie ustne, powiadamianie telefoniczne oraz adnotacje o powiadomieniu w teczce ucznia, na wniosku itp.
d.      Kopię powiadomienia dołącza się do protokołu zespołu.
e.      Fakt powiadomienia o posiedzeniu zespołu odnotowuje się w protokole zespołu.

PRACA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO
1.      Powoływanie zespołu orzekającego.
a.      Powołanie musi mieć formę zarządzenia dyrektora poradni z powołaniem się na odpowiedni przepis rozporządzenia.
b.      Zespół powołuje się indywidualnie dla każdego ucznia, do rozpatrzenia konkretnego wniosku.
c.      W skład zespołu wchodzą: przewodniczący zespołu, psycholog i pedagog oraz lekarz oraz inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeśli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.
d.      O terminie posiedzenia zespołu jego członkowie są powiadamiani przez dyrektora Poradni w terminie nie krótszym niż 3 dni od daty posiedzenia zespołu.
2.      Dokumentacja zespołu.
Podstawową dokumentację zespołu orzekającego stanowią:
  • wniosek rodziców na ustalonym wzorze
  • kopia powiadomienia rodziców
  • zarządzenie dyrektora poradni o powołaniu zespołu
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia wg ustalonego wzoru
  • dokumentacja dostarczona przez wnioskodawcę
  • protokół posiedzenia zespołu
3.      Praca zespołu.
a.      Praca zespołu kieruje przewodniczący.
b.      Zespół wydaje orzeczenie/opinię większością głosów.
c.      Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.
d.      W posiedzeniu zespołu może wziąć udział wnioskodawca.
e.      W przypadku uwzględnienia wniosku orzeczenie/opinia winny być wydane w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku (1 tydzień od daty zespołu), a w sprawach szczególnie skomplikowanych okres ten można wydłużyć maksymalnie do 2 miesięcy, lecz należy o tym fakcie powiadomić wnioskodawcę na piśmie, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku.
f.       Na prace zespołu nie może mieć wpływu żadna osoba fizyczna lub prawna.

ORZECZENIA
1.      Szczegółowe zasady wydawania orzeczeń/opinii, zasady nieuwzględniania wniosków o wydanie orzeczenia/opinii zawarte są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
a.      Orzeczenie/opinię przygotowuje wyznaczony przez przewodniczącego członek zespołu.
b.      Orzeczenia i opinie przygotowuje się bezwzględnie według wzorów stanowiących załączniki do ww. rozporządzenia oraz zawarte w § 8 Rozporządzenia elementy dotyczące form pomocy oraz warunki ich realizacji. Bezwzględnie należy zalecać odpowiednią formę kształcenia specjalnego oraz warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uzasadnienie orzeczenia powinno uzasadniać nie tylko potrzebę kształcenia specjalnego lub potrzebę nauczania indywidualnego, lecz także zaleconą formę jego realizacji oraz pozostałe istotne dla ucznia zalecenia.
c.      W orzeczeniach należy stosować precyzyjny i zrozumiały dla wnioskodawcy sposób interpretacji wyników diagnozy.
d.      Diagnoza winna określać możliwości rozwojowe i potencjał ucznia, a nie tylko wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych.

2.      Orzeczenia/opinię wydaje się wnioskodawcy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni w trzech egzemplarzach za potwierdzeniem odbioru: osobiście – podpis wnioskodawcy na egzemplarzu aa., pocztą – list polecony z potwierdzeniem odbioru.
3.      Wszelkie odwołania wnioskodawców od opinii/orzeczeń do Mazowieckiego Kuratora Oświaty dokonuje się za pośrednictwem Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pułtusku.
4.      Szczegółowe zasady postępowania w przypadku odwołania się od decyzji zespołu reguluje § 10 rozporządzenia.

5.      W przypadkach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem  zastosowanie mają przepisy ww. rozporządzenia oraz przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes