Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku w okresie epidemii COVID-19

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Ogólne zasady przyjmowania klientów w Poradni
 1. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja dzieci i młodzieży na badanie odbywa się telefonicznie.
 2. Do placówki nie mogą przychodzić pracownicy i klienci, którzy są chorzy, zwłaszcza, jeżeli występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu i smaku) lub jeżeli miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 do czasu ostatecznej weryfikacji i uzyskania ujemnego wyniku badania takiej osoby (podejrzanej o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2).
  W przypadku zaobserwowania przez pracownika Poradni u siebie objawów infekcji dróg oddechowych lub posiadania wiedzy o kontakcie z osobą podejrzaną lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 należy o takim fakcie poinformować telefonicznie Dyrektora Poradni przed zgłoszeniem się do pracy.
 3. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz ( maksymalnie do 6 osób, z zachowaniem odstępu między poszczególnymi osobami 2 m – nie dotyczy odległości pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a dzieckiem).
 4. Poradnia będzie przyjmowała dzieci i uczniów w budynku Poradni szczególnie w celu diagnozowania na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.
 5. Pozostałe zadania statutowe, w tym terapie i spotkania sieci współpracy, Poradnia będzie realizowała zdalnie.
 6. Poradnia informuje telefonicznie o ustalonym terminie wizyty w placówce.
 7. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka, Rodzic/opiekun prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.
 8. W sekretariacie co tydzień sporządzany jest Dziennik czynności, w którym pracownicy pedagogiczni po rozpatrzeniu zgłoszenia, przeprowadzeniu wstępnych czynności diagnostycznych z rodzicem/prawnym opiekunem/pełnoletnim uczniem w formie pracy zdalnej – telefonicznie i umówieniu terminu diagnozy bezpośredniej wpisują dane dziecka podlegającego diagnozie.
 9. Dziennik czynności należy układać tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się klientów w poczekalni – dziecko umawiane jest na konkretny dzień i godzinę, tak aby między kolejnymi diagnozami zachować odstęp czasowy umożliwiający dezynfekcję stanowiska pracy.

Wizyta w Poradni

 1. Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.
 2. Przy wejściu do budynku Poradni każdy pracownik, dziecko oraz jego rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 3. W czasie epidemii COVID-19 wyłączony zostaje dystrybutor wody pitnej, zatem klient zapewnia ją sobie we własnym zakresie.
 4. Przed bezpośrednią wizytą diagnostyczną w Poradni rodzic/opiekun prawny wypełnia w specjalnie przygotowanym miejscu przed wejściem do Poradni Ankietę wstępnej kwalifikacji (załącznik nr 1 – Ankieta wstępnej kwalifikacji) w kierunku zakażenia SARS CoV-2). Po wypełnieniu ankiety i wyrażeniu zgody na badanie następuje pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika Poradni. Pracownik jest zabezpieczony w maseczkę zakrywająca usta i nos, przyłbicę i jednorazowe rękawiczki, przeprowadzenie ankiety i pomiar temperatury powinny nie przekraczać 15 minut.
 5. W przypadku wywiadu epidemiologicznego – ANKIETY dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) na podstawie informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej przez rejestrację stwierdzenie ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 zasadna jest odmowa wykonania diagnozy. Wyznaczony Pracownik Poradni powiadamia o zaistniałej sytuacji telefonicznie Inspekcję Sanitarna i postępuję wg uzyskanych informacji.
 6. Na terenie Poradni rodzic/opiekun powinien przebywać w maseczce ochronnej i rękawiczkach jednorazowych. Odległość osób przebywających w poczekalni to minimum 2 m.
 7. Rodzice oczekują na dziecko na zewnątrz budynku, z wyjątkiem sytuacji kiedy proces diagnostyczny wymaga jego bezpośredniego udziału, o czym decyduje diagnosta.
 8. Każdy kontakt osoby z zewnątrz w sekretariacie powinien odbywać się tylko w wyjątkowych przypadkach, w taki sposób, aby klient przebywał w odległości minimum 2 m od pracownika.

Zespół Orzekający

 1. Posiedzenia Zespołu orzekającego odbywają się w ustalone dni (wg bieżących potrzeb) w sposób zdalny – udział lekarza orzecznika stacjonarny.
 2. Po posiedzeniu ZO członkowie i rodzice/pełnoletni uczniowie podpisują stosowną dokumentację w Poradni w wyznaczonym do tego gabinecie lub w inny sposób, tak aby w maksymalny możliwy sposób ograniczyć kontakt z pracownikami Poradni.
 3. Na terenie Poradni lekarz przebywa w maseczce ochronnej i jednorazowych rękawiczkach.

Zachowanie profilaktyki

 1. W Poradni stosuje się zabezpieczenia stanowisk pracy, pracowników w kontakcie bezpośrednim z klientem w postaci bariery z plexi, przyłbic/ maseczek, jednorazowych rękawiczek, dezynfekcji rąk i stanowisk pracy.
 2. Do dezynfekcji materiałów diagnostycznych używa się odpowiednich środków dezynfekcyjnych.
 3. Należy zadbać o przeprowadzanie dezynfekcji przyborów, sprzętu, zabawek, pomocy dydaktycznych, stolików, biurek, klamek, włączników światła używanych podczas diagnozy w pomieszczeniach diagnostycznych po każdym badaniu.
 4. Należy zadbać o przeprowadzanie dezynfekcji lad, poręczy, dozowników na preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady możliwie najczęściej, nie rzadziej niż trzy razy dziennie.
 5. Po każdej diagnozie należy wywietrzyć gabinet. W miarę możliwości należy wietrzyć gabinety 1 x na godzinę.
 6. Przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu każdy pracownik dezynfekuje wykorzystywane pomoce i narzędzia diagnostyczne, a dodatkowo po zakończeniu badania dziecka pracownik obsługi dezynfekuje powierzchnie płaskie i stałe wyposażenie gabinetu diagnostycznego.
 7. W Poradni na korytarzu znajduje się pojemnik na zużyte jednorazowe rękawiczki i maseczki.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom Poradni wprowadza się rotacyjny system pracy, aby z gabinetu korzystał jeden pracownik pedagogiczny, a w przypadku konieczności wykorzystania tego samego gabinetu przez dwóch diagnostów w tym samym dniu – zachowuje się przerwę higieniczną na dokonanie gruntownej dezynfekcji i wietrzenie pomieszczenia.
 9. Dziecko podczas diagnozy używa własnego długopisu / ołówka, który jest odkładany do odpowiedniego pojemnika po diagnozie.
 10. Diagnozy przeprowadza się w gabinetach mających minimum 8 metrów kwadratowych, pracownik pedagogiczny przeprowadzający diagnozę stara się zachować maksymalny możliwy do przeprowadzenia diagnozy dystans.

Procedury diagnostyczne w systemie diagnozy stacjonarnej w okresie epidemii Covid-19

 1. Pracownik pedagogiczny przed przystąpieniem do bezpośredniej pracy z klientem zapoznaje się z obowiązującymi w Poradni procedurami i dostosowuje się do nich pod kątem organizacji pracy oraz zagrożeń występujących podczas wykonywania swoich czynności zawodowych.
 2. Pracownik pedagogiczny zobowiązany jest do oceny ryzyka w oparciu o wiedzę i doświadczenie wynikające z prowadzonego procesu diagnostycznego w Poradni oraz wiedzę dostarczaną z pewnych i sprawdzonych źródeł, takich jak: Komunikaty GIS, Ministerstwa Zdrowia, MEN, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
 3. W przypadku zaobserwowania u siebie lub klienta Poradni objawów choroby COVID-19 pracownik pedagogiczny ma obowiązek przerwać pracę, ograniczając kontakt bezpośredni, poinformować dyrektora oraz skierować się osobiście lub klienta do izolatki (gabinet diagnostyczny na parterze budynku).
 4. Pracownik pedagogiczny zobowiązany jest do ścisłej współpracy z innymi pracownikami Poradni celem pozyskania informacji o aktualnym zagrożeniu epidemiologicznym.
 5. Pracownik pedagogiczny rozpatrując zgłoszenie powinien przeprowadzić wstępne czynności diagnostyczne oraz ANKIETĘ WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI z rodzicem/prawnym opiekunem/pełnoletnim uczniem w formie pracy zdalnej – telefonicznie i umówić osobiście termin diagnozy bezpośredniej. Dane dziecka podlegającego diagnozie powinny być niezwłocznie zapisane w harmonogramie diagnoz znajdującym się w sekretariacie Poradni.
 6. Pracownicy pedagogiczni w celu wykonania postępowania diagnostycznego w bezpośrednim kontakcie z klientem przychodzą do pracy zgodnie z ustalonym przez dyrektora harmonogramem uwzględniającym czynności w zakresie dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń.
 7. Ustala się średni czas na przeprowadzenie diagnozy w bezpośrednim kontakcie z klientem – 2 godziny, rekomenduje się szersze wykorzystywanie informacji uzyskanych od rodzica (w formie zdalnej), opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów pracujących z dzieckiem/uczniem, informacji zawartych w zaświadczeniach i wynikach badań medycznych dostarczonych przez rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia.
 8. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności diagnostycznych w bezpośrednim kontakcie z klientem, pracownik pedagogiczny powinien przeprowadzić ponownie ANKIETĘ WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI (załącznik Nr 1 do procedury) oraz uzyskać zgodę rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia na wykonanie czynności diagnostycznych w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 9. Rodzic/opiekun prawny porusza się po Poradni w maseczce ochronnej oraz jednorazowych rękawicach.
 10. Pracownik pedagogiczny, zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego COVID-19. Wszystkie obawy i wątpliwości dotyczące stanu zdrowia klientów powinny być odnotowane w dokumentacji dziecka.
 11. Pracownik pedagogiczny podczas realizacji wszystkich czynności, w trakcie bezpośredniego kontaktu z klientem, zobowiązany jest do stworzenia maksymalnie bezpiecznych warunków i korzystania ze środków ochrony indywidualnej ustalonych przez pracodawcę (zgodnie z zaleceniami GIS, WHO), zapewniających bezpieczeństwo zarówno sobie, jako i klientowi.
 12. W przypadku braku takiego zabezpieczenia powinien on odstąpić od wykonania czynności, a sam fakt odnotować w prowadzonej przez siebie dokumentacji dziecka.
 13. Pracownik pedagogiczny powinien unikać grupowania klientów w Poradni, przestrzegać indywidualnego podejścia do dziecka/ucznia w sposób uwzględniający potencjalne ryzyko zakażenia. W celu minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego pracownik pedagogiczny pracujący w bezpośrednim kontakcie z klientami powinien ograniczać kontakty bezpośrednie z innymi pracownikami do niezbędnego minimum.
 14. Pracownik pedagogiczny powinien stosować przyporządkowanie do miejsca pracy diagnostycznej – konkretnego gabinetu wynikającego z harmonogramu diagnoz, celem ograniczenia potencjalnego ryzyka epidemiologicznego związanego z przemieszczaniem klientów w całym budynku.
 15. W trakcie diagnozy dziecko pozostaje samo w gabinecie , a rodzic oczekuje na nie na zewnątrz. Udział rodzica/opiekuna w diagnozie możliwy jest w wyjątkowych sytuacjach pod warunkiem: Rodzic/opiekun znajduje się w odległości minimum 2 m od diagnosty i dziecka, jest zabezpieczony w maseczkę ochronną i rękawiczki.
 16. Dziecko w gabinecie pracuje za plexi sanitarną, a w uzasadnionych przypadkach w przyłbicy, a w pewnych częściach diagnozy również w rękawiczkach ochronnych
 17. Po zakończeniu diagnozy, dołączeniu dostarczonej dokumentacji i sprawdzeniu jej kompletności umieszcza ją w specjalnym pojemniku. W celu skrócenia czasu przebywania dziecka i rodzica w gabinecie diagnostycznym rekomenduje się omówienie wyników diagnozy w formie zdalnej. Jeśli nie ma takiej możliwości omówienia dokonuje się bezpośrednio po badaniach diagnostycznych.
 18. Po zakończeniu diagnozy pracownik pedagogiczny dokonuje dezynfekcji wykorzystanych pomocy i narzędzi, zaś wersje papierowe dokumentacji pozostawia w kwarantannie.

Procedury uzgodniono z Radą Pedagogiczną i Zakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” w dniu 04.05.2020 r.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes