Akty prawne

Podstawę prawną działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stanowią:
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2018, poz. 996).
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2018, poz. 1457 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.2018, poz.967 ze zm).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U.2017, poz.1743).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013, poz.199 ze zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2015, poz. 1113 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017, poz. 1578).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.2017, poz. 1635).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U.2013, poz. 529).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2014, poz. 1157, ze zm.).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2017, poz.1616).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych (Dz.U.2015, poz. 843 ze zm.).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017, poz.1534).
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2013, poz. 532 ze zm.).

STATUT PORADNI

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes