Biuletyn informacyjny Poradni

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku mieści się przy ulicy 3 Maja 20 .
Poradnia jest placówką ogólnodostępną, a korzystanie z jej usług jest dobrowolne i nieodpłatne.

Celem naszego działania jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży ich rodziców, prawnych opiekunów w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych.

Pod opieką Poradni znajdują się dzieci od urodzenia do 6 roku życia nie uczęszczające do placówek, objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, dzieci uczęszczające do przedszkoli, szkół podstawowych, młodzież szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych szkoły specjalnej i wychowankowie specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego.

Z pomocy Poradni mogą także korzystać:

1. Ich rodzice/ prawni opiekunowie.
2. Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z miasta Pułtusk i terenu powiatu pułtuskiego.

Zajmujemy się:

- Terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
- Pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.
- Pomocą rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia.
- Wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły.

Swoje zadania realizujemy poprzez:
- Diagnozę.
- Terapię.
- Konsultacje i doradztwo.
- Działalność psychoedukacyjną i profilaktyczną.
- Działalność informacyjno-szkoleniową.
- Interwencję kryzysową i mediacyjną.

W naszej Poradni działają Zespoły Orzekające, które wydają:

- Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole,
- Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:
  • niepełnosprawnej intelektualnie, 
  • Z Autyzmem, 
  • Z zespołem Aspergera, 
  • Z niedosłuchem i niesłyszącej, 
  • Z niedowidzeniem i niewidzącej, 
  • Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
  • zagrożonej niedostosowaniem społecznym, 
  • niedostosowanej społecznie. 
- Orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
- Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
- Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży od 3 roku życia do 25 roku życia niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim.

ZGŁOSZENIA DO PORADNI

Wizytę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku można ustalić w oparciu o:
- pisemne zgłoszenie rodziców /prawnych opiekunów dziecka - druk pisemnego zgłoszenia (formularze wniosków) o przeprowadzenie badań, wydanie opinii, informacji czy objęcie dziecka/ucznia działaniami pomocowymi znajdują się w każdej szkole u pedagoga, w sekretariacie szkoły, sekretariacie Poradni oraz na stronie internetowej;
- zgłoszenie telefoniczne;
- terminy wizyt na badania diagnostyczne ustalane są w kolejności wpływu wniosków do sekretariatu. Klient umawiany jest na najbliższy wolny termin lub inny dogodny dla niego w godzinach pracy placówki;
- na wizytę w Poradni należy zabrać z sobą posiadane wyniki badań lekarskich, książeczkę zdrowia dziecka, zeszyty;
- niezgłoszenie się na wizytę w wyznaczonym czasie, bez wcześniejszego odwołania wizyty, powoduje konieczność ponownego oczekiwania w kolejce w Poradni.

ZADANIA PORADNI

Zadaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku jest w szczególności:
1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży.
2. Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi ze zmianą środowiska edukacyjnego.
3. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od ich potrzeb oraz ich rodzin.
4. Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowani kariery zawodowej , wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
5. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.
6. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.
7. Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się.
8. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, wobec których poradnia wydala orzeczenia.
9. Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
10. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.
11. Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia , wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.
12. Udzielanie , we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom , wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

INFORMACJE DODATKOWE:

WSZYSTKIE ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW PORADNI SĄ BEZPŁATNE.

NABÓR NA ZAJĘCIA PROWADZONY JEST OD DNIA 1 SIERPNIA DO WYCZERPANIA MIEJSC. ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA.

O PRZYJĘCIU DECYDUJE:
- KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZENIA,
- DOSTARCZENIE PRZEZ RODZICA PLANU LEKCJI UWZGLĘDNIAJĄCEGO GODZINY POBYTU DZIECKA NA OBOWIĄZKOWYCH I PONADOBOWIĄZKOWYCH ZAJĘCIACH W SZKOLE.
- W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NA ZAJĘCIA PRZYJMOWANI SĄ UCZNIOWIE, KTÓRZY KONTYNUUJĄ TERAPIĘ Z POPRZEDNIEGO ROKU SZKOLNEGO (TYCH UCZNIÓW RÓWNIEŻ OBOWIĄZUJE PROCEDURA ZAPISÓW).

ZGŁOSZENIA SĄ REALIZOWANE SUKCESYWNIE, W MIARĘ MOŻLIWOŚCI KADROWYCH PORADNI Z UWZGLĘDNIENIEM PŁYNNEJ REALIZACJI WSZYSTKICH DZIAŁAŃ STATUTOWYCH PORADNI (DIAGNOZY, TERAPII, ORZECZNICTWA)

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes