Organizacja pracy poradni w okresie epidemii COVID-19ZARZĄDZENIE Nr 45/2020 
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku 
z dnia 4 maja 2020 r. 

w sprawie: funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. 

Na podstawie: § 1ust.1 lit.b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. 2020, poz. 780), zarządzam co następuje:

§ 1 

1. Od 4 maja 2020 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku, zwana dalej „poradnią” wznawia działalność diagnostyczną w formie stacjonarnej, przy zachowaniu możliwości realizacji części zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. W formie stacjonarnej odbywają się pilne działania diagnostyczne w zakresie wydawania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiednich do ich potrzeb (orzeczeń i opinii).
3. Ze względu na obowiązujący stan epidemii i konieczność dostosowania się do obowiązującego reżimu sanitarnego, w pierwszej kolejności realizowane są wizyty diagnostyczne w sprawach pilnych.
4. Przy organizacji pracy stacjonarnej stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
5. Do 24 maja 2020 r. realizacja innych zadań statutowych, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej formie zajęć terapeutycznych, porad i konsultacji odbywa się zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
6. Od 4 maja 2020 r. sekretariat jest czynny w godzinach pracy poradni (od poniedziałku do czwartku w godzinach 08.00 – 17.00, w piątek w godzinach 08.00 – 16.00). Pracownicy pedagogiczni pracują zgodnie z wewnętrznym harmonogramem w godzinach: 08.00 – 18.00.

§ 2 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020 r.

Agnieszka Kowalska
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pułtusku

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes