E-PORADY DLA DZIECI/UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI Z TERENU POWIATU PUŁTUSKIEGO 


W TROSCE O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW, W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM I KONIECZNOŚCIĄ OGRANICZENIA DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM KONTAKTÓW BEZPOŚREDNICH,

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PUŁTUSKU URUCHAMIA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ 

W FORMIE ZDALNEJ – e-PORADY 

Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Jeżeli potrzebujecie pilnej konsultacji z psychologiem, pedagogiem, logopedą lub terapeutą, skorzystajcie z e-porady dyżurujących w Poradni specjalistów. Usługa dostępna jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach 08.00-16.00.

Aby skonsultować swój problem należy zadzwonić pod numer 23 692 55 91 lub napisać e-mail na adres sekretariat@ppppultusk.pl.

Pozostajemy w gotowości do udzielenia Wam wsparcia.


Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 6, 7 i ust. 5 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemów oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID019 (Dz. U. 2020 poz. 410), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty z związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.)

OGRANICZA SIĘ

działalności dydaktyczną, terapeutyczna i diagnostyczną Poradni
od dnia 25.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r.

W tym czasie wszystkie zaplanowanie wcześniej badania diagnostyczne oraz zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne zostają odwołane

Sekretariat Poradni czynny jest codziennie od godz. 8.00 do 16.00


Prosimy o kontakt telefoniczny, za pomocą poczty elektronicznej 
oraz przez platformę e-PUAP:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku
ul. 3-Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel. 23 692 55 91; e-mail: sekretariat@ppppultusk.pl;
skrzynka e-PUAP: /bippultusk/skrytkaESP

Zachęcamy również do śledzenia aktualności zamieszczanych na Facebooku i stronie internetowej naszej Poradni, gdzie poza bieżącymi informacjami związanymi z funkcjonowaniem naszej placówki, gdzie będziemy zamieszczać informacje, propozycje zabaw i ćwiczeń.


funpage: Poradnia Psychologiczna w Pułtusku

Wszystkie działania podejmowane są dla Państwa bezpieczeństwaZ poważaniem
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pułtusku
Agnieszka Kowalska
27 lutego w Akademii Finansów i Biznesu Vistula – Wydział Pedagogiczny im. A. Gieysztora w Pułtusku odbyła się konferencja zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Wydział Pedagogiczny uczelni na temat indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Starosta Pułtuski - Pan Jan Zalewski.
Obecnych na konferencji dyrektorów, nauczycieli i szkolnych specjalistów (pedagogów oraz psychologów) z terenu Powiatu Pułtuskiego powitały: Dyrektor Poradni - Agnieszka Kowalska i dr Małgorzata Gogolewska-Tośka – Dziekan Wydziału Pedagogicznego.
Celem konferencji była aktualizacja wiedzy uczestników na temat zagrożeń cywilizacyjnych dla współczesnej rodziny, przypomnienie i usystematyzowanie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, omówienie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielenie wsparcia w zakresie interpretowania zapisów zawartych w opiniach i orzeczeniach.

Kolejni prelegenci odnosili się do następujących zagadnień:
  • dr Grażyna Cęcelek - wykładowca Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach i AFiB Vistula w swoim wykładzie odniosła się do kompetencji społecznych w kontekście potrzeb ucznia oraz wpływu postępu cywilizacyjnego na funkcjonowanie współczesnej rodziny;
  • Agnieszka Kowalska – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku - przypomniała kwestie prawne związane z organizacją pomocy psychologiczno- pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem zajęć organizowanych indywidualnie z uczniem lub w grupie do 5 uczniów, w tym zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
  • Jadwiga Woś - pedagog PP-P - omówiła aspekty związane ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia), w tym ich przyczyny, symptomy i formy pomocowe;
  • Katarzyna Piotrowska – psycholog PP-P - odniosła się do potrzeb edukacyjnych uczniów z trudnościami emocjonalno-społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń lękowych i depresji.
Konferencja była też okazją do spotkania środowiska zajmującego się organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, wymiany doświadczeń i dzielenia się tzw. „dobrymi praktykami”, w tym w zakresie interpretowania wskazań zawartych w opiniach i orzeczeniach.28 listopada 2019 r. odbyło się seminarium informacyjno-konsultacyjne, które poświęcono konsekwencjom zmian w systemie kształcenia zawodowego z uwzględnieniem roli i zadań pracodawców organizujących i prowadzących przygotowanie zawodowe, cechu, a także roli branżowej szkoły I stopnia, w której pracownik młodociany realizuje dokształcenie teoretyczne. Gośćmi specjalnymi były: pani Teresa Wargocka – poseł na Sejm RP i pani Magdalena Wantoł – Szumera – Naczelnik Departamentu Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN.

Organizatorem seminarium był Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku. Wykłady nt. „Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych w praktyce – nadzór organizacji rzemiosła nad nauką zawodu w świetle nowych przepisów” oraz „Cech- Szkoła- Pracodawca- model współpracy” wygłosili: Agnieszka Harasim reprezentująca Izbę Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie oraz Janusz Borzyński – dyrektor Cechu.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy kształcenia praktycznego szkół branżowych I stopnia oraz pracodawcy- główni adresaci przedsięwzięcia.

W panelu dyskusyjnym nt. wypracowania modelu międzyinstytucjonalnej współpracy uczestniczyła Agnieszka Kowalska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku, która odnosiła się do aspektu wydawania opinii psychologiczno-pedagogicznych dla młodocianych pracowników.
25 listopada Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku obchodziła 50-lecie swojego istnienia. Z tej też okazji zorganizowane zostało spotkanie Jubileuszowe, w którym uczestniczyli znamienici Goście: pani Beata Jóźwiak – Wicestarosta Pułtuski i współorganizator uroczystości, pani Anna Maliszewska – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, pan Tadeusz Nalewajk – Przewodniczący Rady Powiatu wraz z Radnymi Powiatowymi, Ks. kanonik Wiesław Kosek - Proboszcz Parafii św. Mateusza w Pułtusku, pani Renata Krzyżewska – Skarbnik Powiatu Pułtuskiego, pani Patrycja Kaźmierczak – Sekretarz Miasta Pułtusk, Wójtowie gmin z terenu Powiatu Pułtuskiego, pani Maria Dąbek – Djakon – Prezes Sądu Rejonowego w Pułtusku, Pan Michał Żukowski- Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku, pan Jarosław Olszewski- Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku, pani Anna Frejlich – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pan Janusz Borzyński – Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, pan Witold Chrzanowski- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, pani Izabela Kosiorek - Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie – Filia w Pułtusku.

W uroczystości jubileuszowej brali udział również dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek z terenu Powiatu Pułtuskiego, dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej, wydziałów Starostwa Powiatowego w Pułtusku, przedstawiciele instytucji i zakładów współpracujących z Poradnią. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością byli dyrektorzy Poradni: pan Jan Matusik, pani Halina Gryc i pani Maria Oklińska oraz emerytowani pracownicy.

Wszystkich zgromadzonych Gości uroczyście powitała dyrektor Poradni - Agnieszka Kowalska. Pedagog Poradni – Jadwiga Woś wygłosiła wykład nt. „ Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w Polsce- rys historyczny”. Następnie dyrektor Poradni przedstawiła prezentację pod hasłem: „ Historia i współczesność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku”. Uroczystość uświetniły przemówienia znamienitych gości, w których padły słowa uznania dla wszystkich byłych i obecnych pracowników poradni za wkład pracy na rzecz dzieci borykających się z różnymi trudnościami oraz ich rodzin. Glos zabrali pani Beata Jóźwiak- Wicestarosta Pułtuski, pani Patrycja Kaźmierczak – Sekretarz Miasta Pułtusk, pani Małgorzata Gogolewska – Tośka – Dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Finansów i Biznesu „VISTULA” – Filia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, pani Jolanta Siejbik - Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej, pani Maria Korbal - Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pułtusku, pan Janusz Borzyński - Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku.

Podziękowania dla Pracowników Poradni złożyli dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek, wójtowie gmin, kierownicy ośrodków opieki społecznej i wielu innych uczestników spotkania.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań:

- Nagrodę Starosty Pułtuskiego otrzymała Agnieszka Kowalska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku.

- Nagrodę Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku otrzymała pani Bogusława Popowicz.

- Dyplomy uznania za wieloletnią, wyróżniająca pracę otrzymały: pani Grażyna Błachnio i pani Jadwiga Woś.

- Dyplomy podziękowania i pamiątkowe statuetki otrzymali byli Dyrektorzy Poradni:

pan Jan Matusik, pani Halina Gryc i pani Maria Oklińska, (zaocznie – pani Maria Gos) oraz emerytowani pracownicy.

- Podziękowania za współpracę z Poradnią otrzymali: organ prowadzący – Starosta Pułtuski, organ sprawujący nadzór pedagogiczny- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, Wydział Humanistyczny Akademii Finansów i Biznesu „VISTULA” – Filia im. A. Gieysztora w Pułtusku, Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie – Filia w Pułtusku, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku.

Uroczystość uświetnił występ uczniów i wykładowców Szkoły Muzycznej „YAMAHA” w Pułtusku.

Więcej informacji o uroczystości 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku znajdziecie Państwo w zakładce „Jubileusz 50-lecia Poradni”.Z okazji Jubileuszu 50-lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku, w dniu 21 listopada 2019 r. odbyła się konferencja adresowana do pedagogów i psychologów szkolnych uczestniczących w grupach wsparcia dla pedagogów i psychologów oraz doradców zawodowych pod hasłem: „WSPOMAGANIE ROZWOJU- POMOC DZIECKU I RODZINIE” .
Konferencję zainaugurowała dyrektor poradni - Agnieszka Kowalska. Wykład pod tytułem : Wspomaganie rozwoju- pomoc dziecku i rodzinie – diagnoza i terapia wygłosił dr Radosław Piotrowicz – wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz kierownik studiów podyplomowych „Wczesna interwencja- pomoc dziecku i rodzinie”.
W dalszej części spotkania uczestnicy wysłuchali prelekcji pracowników poradni: pani Agaty Drzazgowskiej – Raheb i pani Ewy Łady nt. Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – formy pomocowe.
Z uwagi na fakt, iż konferencja została zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu dyrektor poradni przedstawiła krótki rys historyczny jednostki i zakres aktualnie świadczonej pomocy. Ostatnia część konferencji miała charakter mniej oficjalny. Koordynatorki Grupy Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych, w osobach pani Grażyny Błachnio i pani Katarzyny Piotrowskiej, moderowały dyskusję na temat aktualnych problemów i potrzeb szkolnych specjalistów.
Na zakończenie konferencji organizatorzy zaprosili uczestników do luźnej rozmowy i degustacji własnoręcznie upieczonych ciast, co sprzyjało wzajemnej integracji i zacieśniło współpracę między specjalistami poradni i szkól z terenu powiatu pułtuskiego.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku zaprasza na zajęcia warsztatowe dla rodziców, opiekunów i Zajęcia prowadzone są w oparciu o książki Adele Faber i Elaine Mazlish  "Jak mówić, słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły".
Warsztaty realizowane są w ramach programu SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW autorstwa Joanny Sakowskiej z Ośrodka Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zajęcia obejmują cykl siedmiu spotkań , podczas których rodzice, opiekunowie oraz wychowawcy mogą zdobyć temat rozwoju dziecka oraz doskonalić umiejętności ważne w procesie wychowania i pozwalające radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
Zajęcia prowadzone są w grupie liczącej 8-12 osób.

Podczas spotkań omówione zostaną następujące tematy:
 Granice dziecka i dorosłego.
 Wspieranie dziecka w radzeniu sobie z uczuciami oraz radzenie sobie z własnymi emocjami.
 Zachęcanie dziecka do współpracy.
 Czym można zastąpić kary .
 Jak wspólnie rozwiązywać problemy.
 Jak wspierać dziecko w samodzielności.
 Jak uwalniać dziecko od etykietek i grania ról.
 Jak chwalić dziecko i wzmacniać jego poczucie własnej wartości.

Cele programu:
 Pogłębianie relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi.
 Refleksja nad własną postawą wychowawczą.
 Kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
 Wymiana doświadczeń rodzicielskich.

Zajęcia prowadzone są przez psychologów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym Grażynę Błachnio oraz Piotrowską.
Jeśli chcesz lepiej komunikować się ze swoim dzieckiem, zdobyć umiejętności rozwiązywania trudnych wychowawczych, poznać własne zasoby rodzicielskie weź udział w SZKOLE DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW.

Zapisy telefoniczne (tel. 23 692 55 91) lub osobiste w sekretariacie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pułtusku, ul. 3 Maja 20.
Zajęcia rozpoczynamy 2 grudnia (poniedziałek) o godzinie 16.

Serdecznie zapraszamy!

Agnieszka Kowalska
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w PułtuskuSerdecznie zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów realizujących w szkołach zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego na spotkanie Grupy Wsparcia,
które odbędzie się 15 października 2019 roku o godz. 10.00
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku (sala konferencyjna).

Agnieszka Kowalska
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes